เมนูหลัก
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
แผนการเรียน
นักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
Link : มหาวิทยาลัย
Link : ทั่วไป

ประวัติผู้จัดทำ

 

ชื่อ                          นางสาวเพ็ญนภา  ภูมิชิน
ชื่อเรื่อง               เว็บไซต์สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชา               คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม   ปี 2530    อายุ  20  ปี
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 71/1    หมู่ 2   ตำบล นนทรี   อำเภอ กบินทร์บุรี   จังหวัด   ปราจีนบุรี   25110

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกบินทร์วิทยาสาขาวิชา วิทย์-คณิต ฯ
ปี พ.ศ. 2550  จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประวัติผู้จัดทำ

 

 

ชื่อ                          นางสาว นิตยา  พรมสา
ชื่อเรื่อง                   เว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี
สาขาวิชา               คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่  3  เดือน  ธันวาคม   ปี 2528    อายุ  22  ปี
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 158 ม.2 ตำบล หนองกี่  อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2547  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนปราจีนกัลยาณีสาขาวิชา วิทย์-คณิตฯ
ปี พ.ศ. 2550   จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

ประวัติผู้จัดทำ

 

ชื่อ                          นางสาวกรุณา  กองชุมพล
ชื่อเรื่อง                   เว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี
สาขาวิชา               คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 19   เดือน พฤศจิกายน   ปี 2530    อายุ  20  ปี
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 8  หมู่ 5  ตำบล นาแขม  อำเภอ กบินทร์บุรี  จังหวัด ปราจีนบุรี  25110

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกบินทร์วิทยาสาขาวิชา วิทย์-คณิตฯ 
ปี พ.ศ. 2550  จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

ประวัติผู้จัดทำ

 

 

ชื่อ                          นางสาวพิมพา  ทองโบราณ             
ชื่อเรื่อง                   เว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี
สาขาวิชา               คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 4 เดือน สิงหาคม   ปี 2530    อายุ  20  ปี
ที่อยู่  บ้านเลขที่  7/2  หมู่ 1  ตำบล นาแขม  อำเภอ กบินทร์บุรี  จังหวัด ปราจีนบุรี  25110

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกบินทร์วิทยา สาขาวิชา  ศิลป์-พละ        ปี พ.ศ. 2550  จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มุมสมัครงาน
ผู้จัดทำ

 

 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ถนน อนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
Tel ,037 - 211085,037 - 211068 แฟ็กซ์ต่อ 200
*เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในโครงการวิชาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภายใต้วิชาโครงการ*