ทะเบียนประวัติข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน  ประจำปีการศึกษา  2548
             วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรื   (ข้อมูล    วันที่  28  ตุลาคม 2548)
ลำดับ ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก ตำแหน่ง เลขที่                    เงินเดือน   วันบรรจุ หน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ
อันดับ ท/คศ อัตรา   วิชาที่สอน  
1 นายอนันต์      สิทธิไชยากุล ปริญญาโท ผู้อำนวยการสถานศึกษา 14697 3 34,630 11 พ.ค. 2515 - ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    บริหารการศึกษา             วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
2 นายบุญลือ     ทองเกตุแก้ว ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ 14700 2 24,230 20 พ.ค. 2526 - รองผู้อำนวยการ
    บริหารการศึกษา             ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
3 นายศิริพงษ์     คุณากรพันธุ์ ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ 14698 2 27,170 10 ต.ค. 2526 - รองผู้อำนวยการ
    การบริหารอาชีวศึกษา             ฝ่ายวิชาการ
4 นายสมศักดิ์     เพชรพรหม ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ 14699 2 25,660 22  พ.ค. 2523 - รองผู้อำนวยการ
    บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา             ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5 นางนภัส                พึ่งเดช ปริญญาตรี    การจัดการ เจ้าหน้าที่ธุรการ  5 738  - 14,860 1 ก.พ. 2533   งานบัญชี
6 นางแพรวพรรณ   ญาณสุคนธ์ ปวส.  บัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  5 737  - 17,670 1 พ.ค. 2533   งานการเงิน
7 นางกัลยารัตน์     พิณแพทย์ ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บัญชี) เจ้าหน้าที่ธุรการ  5 739  - 15,450 1 ธ.ค. 2532   งานบุคลากร
8 นางกาญจนา     นาคพงษ์ ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ ครู 14766 2 28,190 15 มี.ค. 2522 การเมืองการปกครอง  
                วิถีธรรม-วิถีไทย  
                ภูมิเศรษฐศาสตร์  
9 นางสาวนวลจันทร์  ตันติฉายากร ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ทั่วไป ครู 14742 2 28,190 21 พ.ค. 2522 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
                วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม  
10 นายสุทธิเชษฐ์     สุขมาก ปริญญาตรี คณิต - วิทย์ ครู 14763 2 18,180 17 ธ.ค. 2533 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
                วิทยาศาสตร์ 6  
                วิทยาศาสตร์ 8  
11 นางอโณทัย   ลาดเหลา ปริญญาโท  ครู 14736 2 14,460 14 ต.ค. 2537 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์
    การจัดการสิ่งแวดล้อม              
12 นายไพฑูรย์     แสนวิเศษ ปริญญาโท พลศึกษา ครู 14738 2 28,190 22 พ.ค. 2522 กีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หัวหน้าคณะวิชาพื้นฐาน
                อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
                การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
13 นางสุมาลี      พิสุทธิ์สุวรรณ ปริญญาตรี  ภาษาไทย ครู 14730 2 32,250 9 พ.ค. 2516 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  
                ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  
                ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  
14 ว่าที่  พ.ต. กุญชร    ทาวงษ์ ปริญญาตรี  พลศึกษา ครู 19059 1 12,730 9 ก.ย. 2539 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
                การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
15 นางวาสนา     จันทร์ขยัน ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ ครู 14740 2
32,250
2 มิ.ย. 2518 พัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 หัวหน้างานห้อง SALC
                พัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2  
16 นางสาวดารุณี    อึ้งเลิศตระกูล ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ ครู 14741 2 28,690 22 มิ.ย. 2522 ภาษาอังกฤษประกอบการ  
                ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม  
                ภาษาอังกฤษสมัครงาน  
17 นางเดือนเพ็ญ  ตันติวิริยกิจกุล ปริญญาโท  ภาษาอังกฤษ ครู 14756 2 21,980 1 ก.ย. 2525 พัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2  
                ภาษาอังกฤษประกอบการ  
18 นางพัชรินทร์      โอฐยิ้มพราย ปริญญาตรี   ภาษาไทย ครู 14721 2 21,130 24 มิ.ย. 2528 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  
                ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3  
19 นายทัชพงษ์    จันทร์ลี ปริญญาตรี  วิศวกรรมเคมี ครู 00013 1 11,470 10 ส.ค. 2541 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
                วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม  
                วิทยาศาสตร์ 7  
20 นางสาวกัญชลี     มักพิมล ปริญญาโท แนะแนว ครู 14739 2 27,670 22 มิ.ย. 2522 คณิตศาสตร์ 2  
                แคลคูลัส 1  
21 นางจุรีรัตน์     สิงห์สุวรรณ ปริญญาตรี  ภาษาไทย ครู 14717 3 26,490 27 พ.ค. 2525 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
                  หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์
22 นางสุมาลี     คำโทน ปริญญาตรี  วัดผลการศึกษา ครู 14731 2 19,030 31 ม.ค. 2535 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หัวหน้างานวิจัยฯ
                คณิตศาสตร์ 1  
23 นางศิริกุล      คุณากรพันธุ์ ปริญญาโท  บรรณารักษ์ ครู 14712 2 25,660 21 พ.ค. 2525 การบริหารงานบุคคล หัวหน้างานห้องสมุด
                ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ  
                การบริหารงานและเพิ่มผลผลิต  
24 นางนิภา    สุขสุมิตร ปริญญาตรี  สังคมศึกษา ครู 14705 2 28,690 1 ก.ย. 2523 วิถีธรรม-วิธีไทย  
                ภูมิเศรษฐศาสตร์  
                ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  
25 นางสาวบุญเจือ     ช่างต่อ ปริญญาโท  บริหารอาชีวศึกษา ครู 14704 2 31,230 4 ส.ค. 2520 ภาษาอังกฤษสมัครงาน  
                ภาษาอังกฤษประกอบการ  
                ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
26 นายสันทัด     วรานนท์ ปริญญาตรี  สังคมศึกษา ครู 14733 2 27,670 1 ก.ค. 2517 ภูมิเศรษฐศาสตร์  
                วิถีธรรม-วิธีไทย  
                ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  
                การเมืองการปกครอง  
27 นางวันดี     ไมตรี ปริญญาโท  บริหารอาชีวศึกษา ครู 14711 2 24,230 10 ม.ค. 2526 การบริหารงานและเพิ่มผลผลิต หัวหน้างานสารบรรณ
                การบริหารงานและเพิ่มผลผลิต  
28 นางนฤมล    แตงบุตร ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ ครู 14722 2 25,660 16 มิ.ย. 2525 วิทยาศาสตร์ 4 หัวหน้างานทะเบียน
                วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
29 นางรจนา     จับฟั่น ปริญญาตรี  พลศึกษา ครู 14768 2 22,420 2 ม.ค. 2521 การบริหารงานและเพิ่มผลผลิต หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล
                การบริหารงานและเพิ่มผลผลิต  
30 นางพัตรา     ซื่อสัตย์  ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์ ครู 14701 2 32,250 20 พ.ค. 2514 บรรจุภัณฑ์ หัวหน้าคณะวิชาคหกรรมศาสตร์
                การสัมมนาเชิงวิชาชีพ  
                มารยาทและการสมาคม  
31 นางสุรีพร     ชุลีกรพันธุ์ ปริญญาตรีอาหารและโภชนาการ ครู 14746 3 32,740 23 พ.ค. 2523 ขนามไทย หัวหน้างานการเงิน
                การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร  
                ขนมไทย  
                การแปรรูปอาหาร  
                กิจกรรม  
32 นางสมปอง     มากบุญ ปริญญาตรี  คหกรรมศาสตร์ ครู 14720 3 32,740 2 มิ.ย. 2520 อาหารว่าง หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
                การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
                โครงการ  
                เบอเกอรี่เบื้องต้น  
                การจัดการธุรกิจอาหาร  
33 นางสาวบงกช     พิทักษ์ศิลป์ ปริญญาตรี  โภชนา / วิทยา ครู 14704 1 15,170 2 มี.ค. 2535 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลัก  
                โภชนาบำบัด  
                ศิลปะการจัดแต่งอาหาร  
                ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  
                ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก  
                เค้กและการแต่งหน้าเค้ก  
                โภชนาบำบัด  
                โครงการ  
                กิจกรรม  
34 นายพันศักดิ์     พิทักษ์ผล ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล ครู 14724 2 32,250 15 พ.ค. 2517 กลศาสตร์วิศวกรรม หัวหน้าคณะวิชาช่างยนต์
                ความแข็งแรงของวัสดุ  
                งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด  
                กลศาสตร์ของไหล  
                โครงการ  
                กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
35 ว่าที่ ร.ต.มาโนช   บ่อจักรพันธ์ ปริญญาโท  บริหารการศึกษา ครู 14754 2 24,700 15 มี.ค. 2522 การปรับอากาศอุตสาหกรรม หัวหน้างานหลักสูตรพิเศษ
                งานบริการเทคโนโลยีต้นกำลัง  
                งานสีรถยนต์  
                งานบริการยานยนต์  
                การขับรถยนต์  
36 นายสุพชร        วงศ์หมื่น ปริญญาตรี  บริหารโรงเรียน ครู 14744 2 24,230 22 ก.ค. 2523 งานปรับอากาศรถยนต์  
                งานเครื่องล่างยานยนต์  
                งานเครื่องล่างยานยนต์  
                งานปรับอากาศยานยนต์  
                กิจกรรม  
37 นายชูชีพ     เทศเที่ยง   ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศิลป์ ครู 14755 2
30,210
15 มี.ค. 2522 งานสีรถยนต์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ
                งานจักรยานยนต์  
                งานบริการยานยนต์  
                กิจกรรม  
38 นายชาญ     คุ้มสุภา   ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครู 14798 2 22,860 28 พ.ค. 2527 งานบริการยานยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
                งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  
                โครงการ  
                งานสีรถยนต์  
                งานซ่อมเครื่องยนต์  
                กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
39 นายยุงยุทธ     เครือวงษา ปทส.  เครื่องกล ครู 14732 1 11,750 12 ธ.ค. 2541 คณิตศาสตร์ช่างยนต์  
                งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  
                โครงการ  
                งานบริการเทคโนโลยีต้นกำลัง  
                ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุต ฯ   
                เครื่องยนต์สันดาบภายใน  
                งานทดสอบเครื่องกล  
                งานซ่อมเครื่องยนต์  
                เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  
                กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
40 นายสายัณห์     สายไตย ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล ครู 14751 2 22,420 15 มี.ค. 2528 งานไฟฟ้ารถยนต์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                งานไฟฟ้ายานยนต์  
                งานปรับอากาศยานยนต์  
                งานบำรุงรักษารักษาเครื่องจักรกล ฯ  
                ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุต ฯ   
41 นายมานิตย์     ดุลยเสรี ปทส.  เครื่องกล ครู 14729 1 12,040 12 ต.ค. 2541 งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม  
                วิศวกรรมยานยนต์  
                งานบริการเทคโนโลยีต้นกำลัง  
                งานเครื่องยนต์เล็ก  
                การขับรถยนต์  
                กิจกรรม  
42 นายพิทยา       ศรีเสตกุญชร ปทส.  เทคนิคช่างยนต์ ครู 15963 2 12,730 1 พ.ค. 2538 งานเครื่องยนเบื้องต้น  
                งานบำรุงรักษารถยนต์  
                งานวัดละเอียดช่างยนต์  
                การขับรถยนต์  
                กิจกรรม  
43 นายสมเดช    ไมตรี   ปริญญาโท   บริหารการศึกษา ครู 14713 2 29,710 23 ก.ย. 2520 นิวแมติกและไฮดรอลิกส์ หน.คณะวิชาช่างกลโลหะ หน.งานหลักสูตร
                งานเครื่องมือกล 3  
                มาตรวิทยาวิศวกรรม  
                ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1  
                กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
44 นายรพีพัฒน์     วัฒนพันธุ์ ปริญญาโท   บริหารการศึกษา ครู 14716 2 18,180 1 พ.ค.  2535 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
                เทคโนยีแคด-แคม  
                งานเครื่องมือกล  CNC  
                โครงการ  
                กระบวนการงานเครื่องมือกล  
                ป.งานเทคนิคเครื่องมือกล 1  
                เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี  
                พื้นฐานเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี  
                กิจกรรม  
45 นายอำนาจ    ใจตรง ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ครู 15964 2 16,490 25 มิ.ย. 2529 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  
                งานปรับ  
                โครงการ  
                การศึกษางาน  
                กรรมวิธีการผลิต  
                งานอบชุบโลหะ  
                กิจกรรม  
46 นายศักดิ์ดา     ทองอ่อน ปริญญาโท   บริหารการศึกษา ครู 17557 2 17,340 8 พ.ย. 2536 เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
                โปรแกรม CNC  
                เทคโนโลยีแคด-แคม  
                อ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่วน ฯ  
                งานเครื่องมือกล 2  
                ความแข็งแรงของวัสดุ  
                ป.งานเทคนิคเครื่องมือกล 1  
                กิจกรรม  
47 นายพศวัฒน์     นามจันทร์ ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ครู 14702 2 16,490 23 พ.ค. 2531 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  
                กลศาสตร์เครื่องกล  
                โปรแกรม CNC  
                นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                กระบวนการเครื่องมือกล  
                กิจกรรม  
48 นายภิญโญ     หมายบุญ   ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ครู 17560 2 25,160 8 มิ.ย. 2526 งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน  
                งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  
                โครงการ  
                ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3  
                โครงการ  
                เทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ  
                งานอบชุบโลหะ  
                กิจกรรม  
49 นายวีรยุทธ     ภุมรินทร์ ปทส.  เครื่องมือกล ครู 14784 2 13,770 9 พ.ค. 2539 การออกแบบโปรแกรมคอม ฯ  
                งานเครื่องมือกล 1  
                งานผลิตเครื่องจักรกลอุตฯการเกษตร  
                นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                งานปรับ  
                งานอบชุบโลหะ  
                การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  
                งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  
                กิจกรรม  
50 นายเรวัตร       สุขศิริ ปทส. เครื่องมือกล ครู 14764 1 10,350 1 พ.ย.2543 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  
                เขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน  
                งานว่อมบำรุงเครื่องจักรกล  
                วัสดุอุตสาหกรรม  
                กลศาสตร์วิศวกรรม  
                ความปลอดภัยและควบคุมมลพิษ  
                กิจกรรม  
51 นายมงคล     ไมตรีจิตต์ ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ครู 14773 2 26,650 1 พ.ค. 2524 โครงการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
                งานผลิต  
                งานเชื่อมโลหะ 2  
                งานเชื่อมโลหะ 4  
52 นายมาณพ     เปลี่ยนแก้ว ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ครู 14787 2 26,150 30 มิ.ย. 2524 งานโครงสร้าง หัวหน้างานแนะแนว
                เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ  
                งานระบบท่อระบายอากาศ  
                งานเชื่อมท่อ  
                กิจกรรม  
53 นายบรรรพ     รุ่งเรือง ปริญญาตรี   เทคโนโลยีการผลิต ครู 14786 2 24,700 13 พ.ย. 2524 งานโครงสร้าง  
                งานสี  
                งานเชื่อมโลหะ 3  
                งานเชื่อมท่อ  
                กิจกรรม  
54 ว่าที่ ร.ต.ไกวัล  เวฬุวรรณวรกุล ปริญญาตรี   บริหารการศึกษา ครู 14785 2
21,130
28 พ.ค. 2527 งานเชื่อมโลหะ 2  
                งานเชื่อมและโลหะแผ่น  
                งานท่อ  
                มาตรฐานงานเชื่อม  
                งานช่อมซ่อมบำรุง  
55 นายทนงศักด์     ผ่องสวัสดิ์ ปริญญาตรี  เครื่องกล ครู 14777 2
26,150
21 พ.ค. 2524 งานปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
                การวัดและตรวจสอบ  
                งานบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  
                งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  
                งานเครื่องยนต์เบื้องต้น  
                งานระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล  
56 นายชัยรัตน์     รวมทวี ปริญญาตรี   บริหารโรงเรียน ครู 14727 3 30,340 1 มิ.ย. 2519 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  
                เขียนแบบเทคนิค  
                งานเครื่องมือกล  
                งานเครื่องยนต์เบื้องต้น  
                ระบบปั๊มและท่อ  
                คณิตศาสตร์ช่าง  
                กิจกรรม  
57 นายฤกษ์ฤทธิ์     จันทุดม ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมเครื่องมือกล ครู 14770 2 20,290 17 เม.ย. 2532 งานฝึกฝีมือ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
                การควบคุมคุณภาพ  
                การจัดการความปลอดภัย  
                งานเชื่อมโลหะ  
58 นายสมไทย     โอฐยิ้มพราย ปริญญาตรี  บริหารการศึกษา ครู 15681 2 19,730 19 พ.ค. 2529 เขียนแบบเทคนิค  
59 นายจุมพล     แก้ววิจิตร ปวส.และ ปม.ช่างกลโลหะ ครู 14762 2 30,210 15 มี.ค. 2522 งานฝึกฝีมือ หัวหน้างานพัสดุ
60 นายสมรัก     สมบัติ ปริญญาโท  บริหารการศึกษา ครู 17940 1 12,730 19 พ.ค. 2540 วัสดุช่างอุตสาหกรรม  
                งานฝึกฝีมือ  
                ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต  
                เทคโนโลยีเครื่องมือกล  
                กรรมวิธีการผลิต  
                ชิ้นส่วนเครื่องกล  
61 นายวิระ     ออมทรัพย์ทวี  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา ครู 14707 2 21,130 20 พ.ค. 2529 งานฝึกฝีมือ  
                การบริหารงานอุตสาหกรรม  
                วัสดุอุตสาหกรรม  
                งานอบชุบโลหะ  
                กิจกรรม  
62 นายบุญโชติ    ชำนาญ ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล ครู 14723 2 23,770 1 ส.ค. 2526 งานซ่อมและบำรุงรักษา หัวหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                วิศวกรรมวิศวกรรม  
                โครงการ  
                การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  
                นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                ความแข็งแรงของวัสดุ  
                ปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  
                งานฝึกฝีมือ  
                วัสดุช่างอุตสาหกรรม  
                กิจกรรม  
63 นายพลวันต์    โขมพัตร ปริญญาโท บริหารการศึกษา ครู 14772 2 14,810 8 พ.ค. 2538 วัสดุช่างอุตสาหกรรม หัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
                งานฝึกฝีมือ  
                งานเครื่องมือกล  
                งานสอบวัสดุ  
                มาตรวิทยาวิศวกรรม  
                อ่านและเขียนแบบเครื่องกล  
                เทคโนโลยีเครื่องมือกล  
                ปฏิบัติงานอุตสาหกรรม  
                การวางผังโรงงาน  
64 นายเจริญฤทธิ์    ฤทธิ์เจริญ ปริญญาตรี  ไฟฟ้า ครู 14778 2 20,710 21 พ.ค. 2524 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
                เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอละควบคุม  
                การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  
65 นายไพรัช  เครือแป้น ปทส.  ไฟฟ้ากำลัง ครู 14718 2 13,080 19 พ.ค. 2540 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                คณิตศาสตร์ไฟฟ้า  
                ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า  
                การติดตั้งไฟฟ้า 2  
66 นายอรุณ  อาชาวงศ์ ปริญญาตรี   ไฟฟ้า ครู 14735 2 24,700 29 พ.ค. 2521 มอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
                เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  
                ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 1  
67 นายอภิชิต  ศิปสุวรรณ ปริญญาตรี  ไฟฟ้า ครู 14757 2 26,650 15 มี.ค. 2522 เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ หัวหน้าคณะวิชาไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
                ปฏิบัติงานเครื่องทำความเย็น -  
                และปรับอากาศ 1  
                ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  
68 ว่าที่ ร.ต. ไชยา  สายัณห์ ปริญญาโท  ไฟฟ้า ครู 14719 2 13,770 3 พ.ค. 2536 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุม ฯ  
                วงจรไฟฟ้า 2  
                นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                โครงการ  
                การส่องสว่าง  
                เครื่องควบคุมกระบวนการ  
                วงจรไฟฟ้า   
69 นายกิตติ     จันทรา ปริญญาตรี   ไฟฟ้า ครู 15446 2 18,180 1 ก.ค. 2529 เครื่องกลไฟฟ้า 2  
                ซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า  
                เทคโนโลยีระบบอาคาร  
                การออกแบบระบบไฟฟ้า  
                เครื่องกลไฟฟ้า 3  
70 นายฉลวย  พงษ์พรต ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า) ครู 17937 2 13,770 24 มี.ค. 2537 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
                งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  
                ปฏิบัติงานไฟฟ้า 1  
                งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
                ปฏิบัติงานเครื่องทำความเย็น ฯ  
                สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
                ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น ฯ  
71 นายปิยะศักดิ์  เวียงคำ ปทส.   ไฟฟ้ากำลัง ครู 14769 2 14,460 17 พ.ค. 2539 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  
                โรงต้นกำลัง  
72 นายวิชัย  ชื่นชาติ ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า ครู 19058 2 14,460 11 ม.ค. 2533 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  
                โครงการ  
73 นายไมตรี  ไชยชมพู ปทส.  เทคนิคสื่อสาร ครู 17939 2
13,420
1 พ.ค. 2538 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
                ดิจิตอลประยุกต์  
                นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
                งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
                งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
                ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า  
                โครงการ  
                คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  
74 นายธงเทพ  ตันเจริญ ปริญญาตรี  นวัตกรรมทางการศึกษา ครู 14759 2 28,690 15 มี.ค. 2522 โครงการ  
                ระบบภาพ  
                วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์  
                ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3  
                โครงการ  
75 นายกำธร  พิณแพทย์ ปริญญาตรี   คอมพิวเตอร์ศึกษา ครู 14750 2 20,710 1 พ.ย. 2527 ปฏิบัติงานช่างอิเล็ก 1 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
                คอมพิเวตอร์เครือข่าย  
                เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                ระบบเครือข่าย  
                ระบบฐานข้อมูล  
                กิจกรรม  
76 ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์     เมตตา ปทส.  ไฟฟ้าสื่อสาร ครู 14748 1 11,750 12  พ.ค. 2541 เขียนแบบอิเล็ก ฯด้วยคอมพิวเตอร์  
                งานบริการคอมพิวเตอร์  
                งานบริการคอมพิวเตอร์  
                งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
                งานบริการอินเตอร์เน็ต  
                กิจกรรม  
77 นายอภิชาติ  กำลังฟู ปริญญาตรี  วิศวกรรมโทรคมนาคม ครู 14743 2 24,230 6 ต.ค. 2523 ไมโครคอนโทรลเลอร์ หัวหน้างานปกครอง
                ไมโครโปรเซสเซอร์  
                ไมโครโปรเซสเซอร์  
                กิจกรรม  
78 นางพงษ์ศักดิ์  วงค์ชานนท์ ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ครู 16660 2 14,460 2 ธ.ค. 2534 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
                อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
                เครื่องส่งวิทยุ  
                งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ฯ  
                วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์  
                เทคนิคเครื่องรับ-ส่ง  
79 นายชาญ  จับฟั่น ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ครู 14781 2 19,030 25 มิ.ย. 2532 เครื่องเสียง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา
                ระบบเสียง  
                ออปแอมป์  
                ดิจิตอลเทคนิค  
           
 
  กิจกรรม  
80 นางยุภาพร  แหเลิศตระกูล ปริญญาตรี  เทคโนโลยีทางการศึกษา ครู 14776 2 13,420 2 พ.ค. 2537 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
                ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์  
                งานบริการคอมพิวเตอร์  
                การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม ฯ  
                กิจกรรม  
81 นางสาวสร้อยสุดา  โพธิ์อ่อน ปริญญาตรี   ไฟฟ้าสื่อสาร ครู 17938 1 10,630 25 ก.ค. 2543 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
                งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
                การออบแบบวงจรอิเล็กฯด้วยคอมฯ  
                งานบริการคอมพิวเตอร์  
                กิจกรรม  
82 นายยุทธพงษ์   ถีอาสนา ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ครู 14748 1 11,200 10 พ.ย. 2538 วงจรไอซี  
                เครื่องส่งวิทยุ  
                ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 4  
                ออปแอมป์  
                กิจกรรม  
83 นายอุดม         มงคล ปริญญาตรี   โยธา ครู 14799 2
21,980
28 พ.ค. 2527 กฏหมายก่อสร้าง หัวหน้าคณะวิชาช่างก่อสร้าง
                เทคโนโลยีคอนกรีต  
                ทดสอบวัสดุ  
                ปฐมพีกลศาสตร์  
                เทคโนโลยีคอนกรีต  
                โครงการ  
                กฏหมายก่อสร้าง  
                กิจกรรม  
84 นายปรีชา         ดำเกลี้ยง ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศิลป์ ครู 14789 2 26,650 30 มิ.ย. 2524 งานปูน 2 หัวหน้างานอาคารสถานที่
                งานสี  
                งานปูน 1  
                โครงการ  
                วิศวกรรมการทาง  
85 นายธานี        เนติ ปริญญาตรี    โยธา ครู 14796 2 19,870 23 พ.ค.2528 ภาพร่าง หัวหน้างานผลิตภัณฑ์การค้า
                การเขียนแบบก่อสร้าง 2  
                การเขียนแบบก่อสร้าง 1  
                การสำรวจ  
                การวิเคราะห์โครงสร้าง  
                โครงการ  
                กิจกรรม  
86 นายยิ่งศักดิ์       คำสิงห์ ปทส.   ก่อสร้าง ครู 14703 2 13,770 19 พ.ค. 2540 งานปูน  2 หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
                งานไม้  
                ผลิตภัณฑ์ไม้  
                งานปูน  1  
                กิจกรรม  
87 นางแสงระวี     ชุ่มชื่น ปริญญาตรี   บริหารโรงเรียน ครู 14753 2 28,190 21 พ.ค. 2522 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 หัวหน้าแผนกเลขานุการ
                งานสำนักงาน  
                พิมพ์ดีดไทย 2  
                การเลขานุการกับพัฒนาบุคลิกภาพ  
88 นางปราณีต       เปลี่ยนแก้ว ปริญญาตรี   บริหารโรงเรียน ครู 14761 2 26,650 17 ต.ค. 2522 การบัญชีเบื้องต้น 2 หัวหน้างานบัญชี
                การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  
                โปรแกรมสำเร็จรูป  
                กิจกรรม  
89 นางชูศรี           ปรางค์ทอง ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ ครู 14797 2 24,700 29 มิ.ย. 2527 การบัญชีห้างหุ้นส่วน หัวหน้าแผนกบัญชี
                การบัญชีบริษัทจำกัด  
                การบัญชีชั้นสูง 1  
                การบัญชีชั้นสูง 2  
                กิจกรรม  
90 นางจิรพร        คุณเจริญ ปริญญาตรี   เลขานุการ ครู 14793 2 22,420 15 พ.ค. 2525 พิมพ์ดีดไทย 2 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ
                ความเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
                เทคนิคการเป็นเลขานุการ  
                ปฏิบัติงานสำนักงาน  
                เทคนิคปฏิบัติงานสำนักงาน  
                การพัฒนาสำนักงาน  
                กิจกรรม  
91 นายชุมพล           บุณยรังค์ ปริญญาตรี   การตลาด ครู 14788 2 21,130 9 พ.ค. 2529 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
                การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม  
                หลักการตลาด  
                ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  
                การส่งเสริมการขาย  
                การบริหารการจัดจำหน่าย  
                การตลาดเพื่อการส่งออก  
                การสื่อสารการตลาด  
92 นางกิ่งหยก         หวังกุศล ปริญญาตรี    บัญชี ครู 16201 2 22,860 16 พ.ค. 2526 ภาษีเงินได้บุคคธรรมดา  
                การบัญชีการเงิน  
                การบัญชีชั้นกลาง 1  
                การภาษีอากร  
                กิจกรรม   
                โครงการ  
93 นางสาวศรีสุนัน       พ่วงสิน ปริญญาตรี   การจัดการทั่วไป (บัญชี) ครู 17558 2 15,650 16 ส.ค. 2536 การบัญชีเบื้องต้น 2  
                การบัญชีเช่าซื้อ  
                กฎหมายแรงงานและประกันสังคม  
                กิจกรรม  
94 นางวรรณเพ็ญ      ไมตรีจิตต์ ปริญญาตรี    บริหารงานบุคคล ครู 14794 2 14,810 10 พ.ย.2538 การบัญชีเบื้องต้น 2 หัวหน้างานบุคลากร
                การบัญชีเบื้องต้น 1  
                เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค  
                โครงการ  
                การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  
95 นางสาวรพีพรรณ  พันธุ์จึงเจริญ ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ ครู 14783 2
13,420
7 พ.ค. 2539 หลักการเขียนโปรแกรม หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                การประมวลผลข้อมูลอิเล็ก ฯ  
                การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร  
                การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ  
                การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอม ฯ  
                โครงการ  
                กิจกรรม  
96 นางสาววรรณรภา    เพ็ชรโทน ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ ครู 14791 2 13,770 7 ต.ค. 2539 การบัญชีต้นทุน 1 หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
                การบัญชีต้นทุน 2  
                การบัญชีชั้นกลาง 2  
                การวิเคราะห์งบการเงิน  
                ระบบบัญชี  
97 นางจรัสศรี          พิทักษ์ ปริญญาตรี   การจัดการทั่วไป  ครู 17559 2 14,810 9 ม.ค. 2538 การบัญชีเบื้องต้น  2  
                การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย  
                การบัญชีตั๋วเงิน  
                การขายเบื้องต้น  
                โครงการ  
                หลักการจัดการ  
98 นางสาวขนิษฐา     แสงวรรณ์ ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา ครู 14728 2 22,420 1 ส.ค. 2531 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวางแผนการศึกษาฯ
                ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  
                การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อ ฯ  
                การเขียนโปรแกรมภาษาซี  
                โครงการ  
                กิจกรรม  
99 นางเฉิดฉันท์           แสงทอง ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ ครู 14782 2 13,420 6 ม.ค. 2540 การบัญชีภาษี  
                เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
                การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  
                หลักเศรษฐศาสตร์  
                สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
                การวางแผนและควบคุมโดยงบ ฯ  
                การสอบบัญชี