ประวัติวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

® ปี 2481 โรงเรียนที่เป็นแหล่งกำเนิดวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีทั้ง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนช่างไม้ปราจีน และโรงเรียนช่างทอและตัดเย็บ โรงเรียนรวมกันเมื่อปี 2510 และให้ชื่อโรงเรียน ว่า โรงเรียนการช่างปราจีนบุรี ขณะนั้น อาจารย์ใหญ่ฝ่ายการช่างปราจีนคือท่านอาจารย์ เฉลิม สมบัติทวี และอาจารย์ใหญ่ฝ่ายการช่างสตรี คือท่านอาจารย์อัฐธีตา อุณหเลขกะ กรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ ท่านอาจารย์ เฉลิม สมบัติทวี เป็นอาจารย์ใหญ่
® ฝ่ายการช่างสตรี สมัยที่จัดการเรียนการสอน มศ.4 ถึง มศ.6 นั้น เมื่อนักเรียนอยู่ มศ.6 จะแยกเรียนตามความถนัดเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ ขณะเรียน มศ.4,5 ทุกคนจะได้เรียนเหมือนกันหมดทุกวิชา ซึ่งก็จะมีทั้งเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า และการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
® สำหรับนักเรียนช่างชายนั้นเรียนวิชาช่างก่อสร้างสาขาเดียว จึงไม่มีปัญหาอะไร เมื่อขึ้น มศ.6(เฉพาะของการช่างสตรี เมื่อขึ้น มศ.6 ครูจะต้องพยายามชี้ให้ความสำคัญของการเรียนวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อการเฉลี่ยนักเรียน มศ.6 ให้มีจำนวนเท่า ๆ กันทั้งแผนกผ้าและแผนกอาหาร)
® ปี 2516 โรงเรียนการช่างปราจีนบุรี สมัยท่านอาจารย์ใหญ่ วิสุทธิ์ อารีย์ ได้เปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า แผนกช่างเครื่องยนต์และดีเซล โดยรับนักเรียนที่จบ มศ.3 มาเข้าเรียน 3 ปี จะได้ มศ.4, 5, 6 ท่านอาจารย์ใหญ่ วิสุทธิ์ อารีย์ ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อน โดยขออัตราด้านช่างยนต์มาเตรียมการล่วงหน้า 1 ปี เปิดสอนปีแรก ปีการศึกษา 2516 รับนักเรียน 1 ห้อง ไม่เกิน 30 คน โดยมีอาจารย์ สุรพงษ์ เปล่งรัศมี เป็นผู้บุกเบิก
® ปี 2518 ท่านอาจารย์ใหญ่ วิสุทธิ์ อารีย์ ได้เตรียมการด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อเปิดสอนนักเรียนแผนกช่างเชื่อม และโลหะแผ่น ในปีการศึกษา 2519 รับนักเรียน มศ.3 จำนวน 30 คน โดยมีอาจารย์ ชัยรัตน์ รวมทวี และอาจารย์ สมหวัง สุขจิต เป็นผู้บุกเบิก
® ไม่ว่าจะเป็นแผนกวิชาช่างยนต์ หรือช่างเชื่อมโลหะแผ่น ทั้ง 2 แผนก อาศัยอาคารห้องสมุดปัจจุบันเป็นสถานที่สอนก่อน 1-2 ปี จึงได้อาคารโรงฝึกงาน
® ปี 2520 สมัยท่านอาจารย์ใหญ่ สมทบ โกมลดิษฐ์ ได้เปิดสอนสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลังเป็นปีแรก ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีอาคารเรียนหรือโรงฝึกงาน ได้อาศัยอาคารไม้ 2 ชั้น ของการช่างสตรีเดิมหลังด้านตะวันออกประตูเข้า-ออกวิทยาลัย (ปัจจุบันอาคารนี้ได้รื้อแล้ว เมื่อต้นปีการศึกษา 2540 เนื่องจากชำรุดมากแล้ว) โดยมีอาจารย์ธรพจน์ พงศุปราณี และอาจารย์วิทยา ควชาติ เป็นผู้บุกเบิก ซึ่งรับนักเรียนจบ มศ. 3 จำนวน 1 ห้องเรียน ไม่เกิน 30 คน และในปีนี้เองโรงเรียนของเราได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรี ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา
® ปี 2520 เปิดรับนักเรียนแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และอาจารย์ใหญ่ สมทบ โกมลดิษฐ์ ได้วางแผนด้านอาคารเสร็จ โต๊ะปฎิบัติการไม่สามารถขึ้นชั้นที่ 2 ได้ จึงได้เปลี่ยนกับแผนกคหกรรมศาสตร์ ซึ่งก็ยังไม่มีอาคารปฎิบัติการที่สามารถอยู่รวมกันได้ทั้งแผนก ด้วยการให้แผนกคหกรรมศาสตร์ ซึ่งใช้อาคาร 3 และอาคารพัสดุปัจจุบันเป็นสถานที่สอนนักเรียน ให้ย้ายไปอยู่อาคารปฎิบัติการ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ที่เป็นอาคารคหกรรมปัจจุบัน สำหรับแผนกวิทยุและโทรคมนาคมก็ให้ใช้อาคาร 3 ปัจจุบันและอยู่ที่อาคารหลังนี้จวบจนกระทั่ง ปีการศึกษา 2532 จึงได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ บุญสม นามเชื้อ เป็นผู้บุกเบิก

® ปี 2523 โรงเรียนของเราได้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียน จากโรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรี เป็น วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา เมื่อเดือน กรกฏาคม 2523 และจากนั้นฐานะของผู้บริหารได้เปลี่ยนจากอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดังนั้นท่านผู้อำนวยการคนแรกของเราก็คือ ท่านผู้อำนวยการ อำนวย นาคทัต ในปีการศึกษานี้เอง วิทยาลัยของเราได้เปิดสอน สาขาวิชาพณิชยการ เป็นปีแรก โดยได้เตรียมบุคลากรล่วงห้าไว้ตั้งแต่ปี 2522 คือ อาจารย์แสงระวี หวาดปูเต๊ะ, อาจารย์ปราณีต แซ่โง้ว และอาจารย์สมใบ ภูษณะพงษ์ ในสมัยนั้นเป็นผู้บุกเบิก โดยใช้พื้นที่ชั้น 2, 3 ของอาคาร 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำการของแผนกและสถานที่ทำการเรียนการสอน
® ปี 2524 เป็นปีที่นักเรียน มศ. 3 และ ม. 3 จบพร้อมกันเมื่อปีการศึกษา 2523 เป็นภาระหนักของสถานศึกษาที่ต้องรับนักเรียนจบตามหลักสูตรมัธยมต้นเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นในปีการศึกษา 2522 จากที่เคยรับนักเรียนแผนกละ 1 ห้อง ก็ปรับเป็นรับนักเรียนเพิ่มเป็น 2 ห้อง ทั้ง ๆ ที่บุคลากรแทบไม่ได้เพิ่มเลย และขณะเดียวกันเราได้รับนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกด้วย ซึ่งได้เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2523
® ปี 2527 ท่านผู้อำนวยการ อำนวย นาคทัต เป็นผู้บริหาร กรมอาชีวศึกษามีนโยบายขยายการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นทั่วทุกจังหวัดทั้ง 3 ประเภทวิชา สถานศึกษาใดจะเปิดรับนัศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอะไรก็ให้เสนอเพื่อดำเนินการ ท่านผู้อำนวยการ อำนวย นาคทัต เห็นว่าควรจะขยายการจัดการศึกษาจนถึงระดับ ปวส. ทั้งประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และคหกรรมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งได้ขออนุญาตเปิดสอน สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เพราะสามารถจะรับนักเรียนที่จบระดับ ปวช. ได้ทั้ง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อมได้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือศิษย์เก่าที่จบออกไปทำงานแล้วเข้ามาปรับวุฒิให้สูงขึ้นได้ สำหรับประเภทวิชาคหกรรมได้เปิดสอน ปวส. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป เพราะสามารถรับนักเรียนที่จบ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าศึกษาต่อได้
® ปี 2529 ท่านผู้อำนวยการชัยวุฒิ เภาพัฒนา นอกจากท่านดำเนินการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดแล้ว ท่านยังได้ปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม เช่น จัดทำรั้วรอบวิทยาลัย จัดทำป้ายวิทยาลัย จัดทำฐานองค์พระวิษณุกรรมใหม่ ให้ดูแลสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลความสะอาด และความพร้อมของห้องเรียน ท่านจะอบรมตักเตือนหน้าเสาธงเป็นประจำเพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกัน และรับผิดชอบในการเรียนการสอนยังผลให้วิทยาลัยของเราได้รับการยกย่องให้เป็น
สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในปี 2529
® ปี 2530 ท่านผู้อำนวยการชัยวุฒิ เภาพัฒนา ได้วางแผนไว้ว่าต้องขยายการจัดการศึกษาประเภทวิชาพณิชยกรรม จนถึงระดับ ปวส. และให้ขยาย สาขาวิชาการตลาด ก่อน เนื่องจากบุคลากรของเราที่มีอยู่พอที่จะช่วยดำเนินการได้ จึงได้รับนักศึกษา ปวส. สาขาการตลาด ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา ทั้ง ๆ ที่เรายังไม่มีอาคาร แต่อาศัยอาคารของคณะบริหารธุรกิจ
® ปี 2533 ท่านผู้อำนวยการพัฒนะ พยุงผล เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก เมื่อปลายปี 2532 บริษัท ถาวรคอมพิวเตอร์ ได้เสนอให้การสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอน และมีแผนการที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัท วิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการ เพื่อขออนุญาตเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชานี้ และได้มอบหมายให้ ผช.วิชาการ(นางนงเยาว์ แก้วกังวาล) เป็นผู้ประสานงานกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อขออนุมัติ จนเปิดได้ทันปีการศึกษา 2533
® นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2533 นี้ เป็นยุคที่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สนใจและตื่นตัวในเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการจึงได้เสนอโครงการผ่านวิทยาลัยฯ ไปยังกรมอาชีวศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงานให้กับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร 120 ชั่วโมง โดยได้มอบหมายให้ อาจารย์ประสงค์ สิงห์สุวรรณ เป็นผู้บุกเบิกก่อน ต่อมาเมื่อได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปสูงมาก จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์บุญสม นามเชื้อ ช่วยสอนอีก 1 คน
® ปี 2534 ท่านผู้อำนวยการพัฒนะ พยุงผล ท่านได้เล็งเห็นว่านักเรียนที่จบ ม.3 ของจังหวัดปราจีนบุรี ให้ความสนใจในการเรียนวิชาชีพเพิ่มขึ้นมาก จึงได้ขออนุญาตขยายการรับนักเรียน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชา เพราะถือว่าสาขาวิชานี้เป็นฐานการศึกษาระดับ ปวช. ให้กับแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมได้อีก 1 แผนกวิชา จึงได้รับนักเรียนแผนกช่างซ่อมบำรุง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
® ในปีการศึกษา 2534 นี้เอง นอกจากจะขยายการรับนักเรียนระดับ ปวช. แล้ว เรายังได้ขยายการรับระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานติดตั้ง และควบคุม และประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น เราเกือบไม่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนได้เพราะเราไม่มีบุคลากรที่จบทางคอมพิวเตอร์โดยตรงเลย แต่เรามีบุคลากรที่สนใจคอมพิวเตอร์ คือ อาจารย์ประสงค์ สิงห์สุวรรณ ศึกษาด้วยตัวเอง และได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ให้ไปเข้ารับการอบรมหลายครั้ง ทำให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สอบผ่านการประเมินผลความรู้ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้หลายระดับ และได้สอนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด ด้วยหลักฐานดังกล่าว กรมอาชีวศึกษาจึงได้ผ่านโครงการให้เราเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา
® ปี 2535 ท่านผู้อำนวยการพัฒนะ พยุงผล เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ปกครองจำนวนมาก ประกอบกับอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก ด้วยการรับนักเรียนที่จบ ปวช. แผนกพณิชยการ 1 ห้อง
® ปี 2536 ท่นผู้อำนวยการประจักษ์ ภักดีรัตน์ ได้ขยายการเปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. หลายสาขา ดังนี้คือ
1. ระดับ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้า อีก 1 สาขา คือ สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
2. ระดับ ปวส. แผนกเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกล โดยรับนักเรียนที่จบ ปวช. แผนกช่างกลโรงงาน
3. ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม จากเดิม 4 ห้องเรียน เป็น 6 ห้องเรียน
® และในปีการศึกษานี้เอง ทางวิทยาลัยฯ ของเราได้รับเกียรติเป็น
สถานศึกษาดีเด่น สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค หลังจากนั้นชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ก็ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็คือ นักเรียน นักศึกษา ของเรานั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้จากการยอมรับเข้าทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
® ปี 2537 ท่นผู้อำนวยการประจักษ์ ภักดีรัตน์ ได้เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มเติมอีก คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานเทคนิคก่อสร้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานวิศวกรรมงานเชื่อม และแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนระดับ ปวท. สาขาวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จบ ม.6 ที่สนใจเเรียนวิชาชีพ และได้ขยายการรับนักเรียนระดีบ ปวช. แผนกพณิชยกรรม จาก 6 ห้องเรียน เป็น 8 ห้องเรียน
® ในปีการศึกษา 2537 นี้ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ของเราได้ขยายการรับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ครู-อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และนักเรียน นักศึกษา ได้ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี ต่อเนื่องจากปี 2536 จากการทำงานอย่างทุมเทในทุก ๆ ด้าน จึงเป็นผลให้สถานศึกษาของเราได้รับ
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ของเขตการศึกษา 12 ยิ่งทำให้เราทุกคนภาคภูมิใจเป็นทวีคูณ
® ปี 2538 กรมอาชีวศึกษา มีนโยบายจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทุกประเภทวิชา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัยจึงได้รับนักเรียนระบบทวิภาคี แผนกช่างยนต์ 2 ห้อง (100 คน) และแผนกพณิชยการได้ดำเนินการร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่โรงแรมแถบจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยของเราจึงได้รับผิดชอบการจัดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เฉพาะแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกเดียวที่เราต้องประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรัยนได้ฝึกงานตลอดระยะเวลา 3 ปี
® ปี 2539 สมัยท่านผู้อำนวยการน้อม สุขศีล เราขยายการรับนักศึกษาระดับ ปวส. เพิ่มขึ้นอีก 2 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานแม่พิมพ์โลหะของแผนกเทคนิคการผลิต
® ปีการศึกษา 2540 เป็นปีที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกคนได้ศึกษาต่อ โดยเฉพาะการรับนักเรียนระดับ ปวช. ให้รับทุกคนที่มาสมัคร แต่เราไม่สามารถสนองนโยบายได้ เพราะมีนักเรียนมาสมัครเป็นจำนวนมาก เราไม่ได้รับงบประมาณเพิ่ม ไม่มีครู-อาจารย์ และอาคารเรียนตลอดจนกระทั่งโรงฝึกงานมีไม่เพียงพอ วิทยาลัยฯ ของเราจึงช่วยแก้ปัญหาการรับนักเรียนเพิ่มจากเคยรับ 2 ห้อง ก็เพิ่มเป็น 3 ห้อง และ 4 ห้อง ตามลำดับ ได้แก่
1. ช่างยนต์ 4 ห้อง
2. ช่างเชื่อมโลหะ 3 ห้อง
3. ช่างไฟฟ้ากำลัง 4 ห้อง
4. ช่างก่อสร้าง 4 ห้อง
5. ช่างกลโรงงาน 4 ห้อง
6. ช่างซ่อมบำรุง 2 ห้อง
7. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 ห้อง
8. คหกรรม 3 ห้อง
9. พณิชยกรรม 10 ห้อง
รวมรับนักเรียนระดับ ปวช. ได้ถึง 1,745 คน เกินเป้าหมายถึง 705 คน
® นอกจากเรื่องการให้ความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพแล้ว เรายังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดอย่างเสมอมา ซึ่งผลของการประสานสัมพันธ์กับชุมชน ด้วยมิตรไมตรีจิต ทำให้สถานศึกษาของเรายังคงเป็นหนึ่ง ครองใจชาวจังหวัดปราจีนบุรีอยู่จนทุกวันนี้

 
ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อดีต-ปัจจุบัน
โรงเรียนช่างไม้ปราจีนบุรี

1. นายสวัสดิ์ สังข์ทอง 2481 - 2482
2. นายสนิท เกษะศิริ 2482 - 2484
3. นายฉุย ใยเกษ 2484 - 2487
4. นายเฉลิม สมบัติทวี 2487 - 2501
โรงเรียนช่างทอปราจีนบุรี

1. น.ส.พยุง กนิฎฐกุล 2481 - 2484
2. น.ส.เสรี กิติยา 2484 - 2486
3. น.ส.จำลอง กาญจนกุญชร 2487
โรงเรียนการช่างปราจีนบุรี

1. นายเฉอื้อน ทองพ่วง 2501 - 2504
2. นายเฉลิม สมบัติทวี 2505 - 2511
3. นายวิสุทธิ์ อารีย์ 2511 - 2519
โรงเรียนการช่างสตรีปราจีนบุรี

1. น.ส.สอิ้ง ศิริสัมพันธ์
2. น.ส.สมบูรณ์ จุณนะปิยะ 2492 - 2505
3. นางอัฐธิตา อุณหเลขกะ 2505 - 2510
โรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรี

1. นายสมทบ โกมลดิษฐ์   2519 - 2523
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1. นายอำนวย นาคทัต
2. นายเสน่ห์ สิทธิเวช
3. นายชัยวุฒิ เภาพัฒนา
4. นายพัฒนะ พยุงผล
5. นายประจักษ์ ภัคดีรัตน์
6. นายน้อม สุขศีล
7. นายทรงศิลป์ ไชยทิพย์
8. นายสุธี เข็มทอง
9. นายอนันต์ สิทธิไชยากุล


2523 - 2527
2527 - 2528
2528 - 2530
2530 - 2535
2535 - 2538
2539 - 2540
2541 - 2543
2543 - 2547
2547 -

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อดีต-ปัจจุบัน
1. นายอรรณพ สรวิสูตร
2. นายประวิทย์ ไปบน
3. นายบรรลือ บุญเฟื่อง
4. นายสุพจน์ ไตรทาน
5. นายสมทรง ดิสสร
6. นายมานิต สุโธ
7. นายธีรศักดิ์ สุวรรณสวัสดิ์
8. นายไกรยุทธ ทรัพย์ชาติอนันต์
9. นายเชิด อินทฤทธิ์
10. นายสุธี เข็มทอง
11. นายสุรศักดิ์ พานทอง
12. นายสุรพงษ์ เปล่งรัศมี
13. นายสมศักดิ์ เพชรพรหม
14. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
15. นายศิริพงษ์ คุณากรณ์พันธุ์
2510 - 2524
2524 - 2525
2525 - 2527
2527 - 2529
2529 - 2533
2532 - 2534
2532 - 2534
2532 - 2534
2527 - 2537
2538 - 2540