วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่

ประจำปีกาศึกษา 2550
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เปิดรับสมัคร

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รับจำนวน
อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์ 120
--"-- เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 80
- -"- - - -"- - แม่พิมพ์โลหะ 40
- -"- - - -"- - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 80
- -"- - โลหะการ เชื่อมโลหะ 40
- -"- - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 120
- -"- - - -"- - อิเล็กทรอนิกส์ 120
- -"- - การก่อสร้าง ก่อสร้าง 80
พาณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 80
- -"- - - -"- - การขาย 80
- -"- - - -"- - การเลขานุการ 80
- -"- - - -"- - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80
คหกรรม ผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 40
- -"- - อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 40ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดรับสมัคร

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รับจำนวน
อุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุต ฯ 80
- -"- - - -"- - เทคนิคเครื่องกลอุต ฯ (ม. 6) 40
- -"- - เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 40
- -"- - - -"- - แม่พิมพ์โลหะ (ม. 6) 40
- -"- - - -"- - เครื่องมือกล 40
- -"- - - -"- - เครื่องมือกล (ม. 6) 40
- -"- - เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 20
- -"- - ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 30
- -"- - - -"- - เครื่องกลไฟฟ้า 30
- -"- - - -"- - เครื่องมือวัดอุตฯ 30
- -"- - - -"- - เครื่องทำความเย็นฯ (ม. 6) 30
- -"- - อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ 40
- -"- - - -"- - เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40
- -"- - - -"- - เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม. 6) 40
- -"- - การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง 20
- -"- - - -"- - เทคนิคการก่อสร้าง (ม. 6) 20
- -"- - เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 40
บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 80
- -"- - - -"- - การบัญชี (ม. 6) 40
- -"- - การตลาด การตลาด 30
- -"- - การเลขานุการ การเลขานุการ 30
- -"- - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 70
- -"- - - -"- - เทคโนโลยีสำนักงาน (ม. 6) 35
คหกรรม อาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 20
- -"- - - -"- - ผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจเสื้อผ้า 20

และ...สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการมีวุฒิระดับ ปวช. และ ปวส.สามารถเรียนในหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ได้ !@#
สอบถามและสมัครได้ที่.. :- โทร. 0 - 3721 - 1068 หรือ 0 - 3721 - 1085 โทรสาร ต่อ 200
งานทะเบียน ต่อ 106
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 110
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ต่อ 105