หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546

ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุง)

 

ภาคเรียนที่ 1

  1. หมวดวิชาสามัญ

       1.1  วิชาสามัญทั่วไป

              รหัสวิชา 3000-1201ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1     2 หน่วยกิต

              รหัสวิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                     1 หน่วยกิต

              รหัสวิชา 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย            2 หน่วยกิต

              รหัสวิชา 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ              1 หน่วยกิต

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

              รหัสวิชา 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4                               3 หน่วยกิต

              รหัสวิชา 3000-1524 สถิติ                                            3 หน่วยกิต

  2.   หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

        2.1  วิชาชีพพื้นฐาน

               รหัสวิชา 3000-0101 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต           3 หน่วยกิต

               รหัสวิชา 3200-1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   3 หน่วยกิต

               รหัสวิชา 3200-1005 หลักการตลาด                              3 หน่วยกิต

        2.2  วิชาชีพสาขาวิชา

               รหัสวิชา 3202-2001 การจัดการขาย                             3 หน่วยกิต

        2.3  วิชาชีพสาขางาน

               รหัสวิชา 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์                        3 หน่วยกิต

        2.4  โครงการ/โครงการวิชาชีพ

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

  4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                       

รวม        27 หน่วยกิต 31 ชั่วโมง

 

ภาคเรียนที่ 2

  1. หมวดวิชาสามัญ

       1.1  วิชาสามัญทั่วไป

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

              รหัสวิชา 3000-1226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ     1 หน่วยกิต

 2.   หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

       2.1  วิชาชีพพื้นฐาน

       2.2  วิชาชีพสาขาวิชา

              รหัสวิชา 3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค                 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

       2.3  วิชาชีพสาขางาน

              รหัสวิชา 3202-2006 การสื่อสารทางการตลาด         3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

       2.4  โครงการ/โครงการวิชาชีพ

              รหัสวิชา  3000-7001 การฝึกงาน                          4 หน่วยกิต * ชั่วโมง

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรี

 4.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  รวม                     11 หน่วยกิต 8 ชั่วโมง 

 

ภาคเรียนที่ 3

  1. หมวดวิชาสามัญ

       1.1  วิชาสามัญทั่วไป

              รหัสวิชา 3000-1202 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2       2 หน่วยกิต

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

 2.   หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

              รหัสวิชา 3000-0204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น           3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

              รหัสวิชา 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ                       3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

       2.2  วิชาชีพสาขาวิชา

              รหัสวิชา 3202-2002 การวิจัยตลาด                        3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

              รหัสวิชา 3202-2009 เทคนิคการนำเสนอ                 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

              รหัสวิชา 3202-2026 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์           3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

       2.3  วิชาชีพสาขางาน

              รหัสวิชา 3202-2005 การส่งเสริมการขาย                3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

              รหัสวิชา 3202-2021 ระบบตลาดและสภาพแวดล้อม   3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

       2.4  โครงการ/โครงการวิชาชีพ

 

 3.   หมวดวิชาชีพเลือกเสรี

 4.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                 * หน่วยกิต 2 ชั่วโมง

       รวม                    23 หน่วยกิต   27 ชั่วโมง

 

ภาคเรียนที่ 4 

  1. หมวดวิชาสามัญ

       1.1   วิชาสามัญทั่วไป

               รหัสวิชา 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ      3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

               รหัสวิชา 3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ    2 หน่วยกิต

       1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

               รหัสวิชา 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน          1 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง

 2.   หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

       2.1   วิชาชีพพื้นฐาน

       2.2   วิชาชีพสาขาวิชา

               รหัสวิชา 3202-2004 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด  3 หน่วยกิต

               รหัสวิชา 3202-2008 การตลาดเพื่อการส่งออก       3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

       2.3   วิชาชีพสาขางาน

               รหัสวิชา 3202-2014 หลักการจัดการการกระจายสินค้า         3 หน่วยกิต

       2.4   โครงการ/โครงการวิชาชีพ

               รหัสวิชา 3402-6001 โครงการ                           4 หน่วยกิต * ชั่วโมง

 3.   หมวดวิชาชีพเลือกเสรี

               รหัสวิชา 3202-2003 กลยุทธิ์การตลาด                3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

               รหัสวิชา กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม       3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

  4.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                              * หน่วยกิต 2 ชั่วโมง

        รวม                 25 หน่วยกิต  24 ชั่วโมง