วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

รายละเอียดของข้าราชการครู สายผู้บริหาร

ประจำปีงบประมาณ 2552

ที่

ชื่อ –นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงาน

หน้าที่พิเศษ

1

2

3

4

 

นายสมประสงค์   สิงห์สุวรรณ

นายจรัส   เล่ห์สิงห์

นายมนตรี   แสนงกิจ

นายสุภาพ   วงษ์จันทร์

ค.บ. ศษ.ม.

วศ.บ.  ศษ.ม.

วท.บ.

ค.บ. คอ.บ.

กศ.ม.

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

 

รายละเอียดของข้าราชการครู สายปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2552

ที่

ชื่อ –นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงาน

หน้าที่พิเศษ

1

2

3

4

5

6

นางพัชรินทร์   กิตติพัชรากร

นายพงศฐกร   กิตติพัชรากร

ว่าที่ร.ท.บพิตร  บูรมิ

นายอภัย   งามแสง

นายสิริวัฒน์   เกษตรทรัพย์สิน

นางสุกัญญา   ธรรมรส

ค.บ.

ค.บ.

ป.ท.ส.

ปทส.

ค.อ.บ.

บช.บ.

ครูค.ศ.2

ครูค.ศ.1

ครูค.ศ.1

ครูค.ศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานแผนงบประมาณฯ

หัวหน้างานแผนกไฟฟ้ากำลัง

หัวหน้างานอาคารและพัสดุ

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานความร่วมมือฯ

หัวหน้างานการเงิน

 

รายละเอียดของพนักงานราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2552

ที่

ชื่อ-นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงาน

หน้าที่พิเศษ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นายยอดสวาท  รัตนโสภณ

นายมาโนช  แจ่มศรี

นายพิชิต  ญาตินิยม

นายสัญญา  งาสระน้อย

นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา

นายบรรดิษฐ์  ทรัพย์อเนก

นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช

นายนันธวุฒิ  น้อย

นายเด่นศักดิ์  อินตาคำ

ศษ.บ.

อส.บ.

วท.บ.

วท.บ.

บธ.บ.

วท.บ.

วท.บ.

ค.อ.บ.

ค.อ.บ.

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

หัวหน้างานพยาบาล

หัวหน้างานกิจกรรม

หัวหน้างานการตลาดการค้าฯ

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

หัวหน้างานการบัญชี

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้างานวิทยบริการฯ

อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง

 

รายละเอียดของครูจ้างสอน

ประจำปีงบประมาณ 2552

ที่

ชื่อ-นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงาน

หน้าที่พิเศษ

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

นางสาวผมหอม  เชิดโกทา

นายยุทธกร  อินทร์โท่โล่

 

นายวิทวัฒน์  ศิลาชัย

นางนิภา  งามแสง

นางสาวอริสา  เครือวงษ์

นายณัฎฐชัย  บริบูรณ์

นางสาวณัชฌาวรรณ  ปัญญาดี

นางอมรรัตน์  คุ้มครอง

นายเพทาย  คุ้มครอง

 

นางสาววารุณี  ทับสวัสดิ์

นางสาวกัญญารัตน์  มิ่งอรุณ

นางสาววัลลภัช  ธีรเกียรติ

นางสาวศรีสุดา  บุตตะ

นางสาวนุชวรา  เอื้อเฟื้อ

นางสาวสุรีรัตน์  เพาะบุญ

นางมยุรี  ศิราชัย

นางสาวพุทธรักษา  กองสันเทียะ

นางสาวภัทรจิตร  พูลทรัพย์

นายสุชิน  อ้วนอ่อน

นายณกมล  ทุ่งสุกใส

นางสาวสิริพรรณ  ศรีสุข

นางสาวรชณา  มณี

นายวีระพล  ร้องครอง

ว่าที่ ร.ต. ชนะศักดิ์  รัตนพงษ์

บธ.บ.

วท.บ.

 

วท.บ.

บธ.บ.

ศศ.บ.

บธ.บ.

วศ.บ. บธ.

ศศ.บ.

วท.บ.

 

บธ.บ.

ค.บ.

ศศ.บ.

ค.บ.

วท.บ.

คศ.บ.

บธ.บ.

ค.บ.

ศศ.บ.

บธ.บ.

อส.บ.

ศศ.บ.

บธ.บ.

ค.อ.บ.

ค.อ.บ.

ครูจ้างสอนแผนกบัญชี

ครูจ้างสอนแผนกยานยนต์

 

ครูจ้างสอนแผนกอิเล็กฯ

ครูจ้างสอนแผนกบัญชี

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกคอมพิวเตอร์

ครูจ้างสอนแผนกไฟฟ้า

ครูจ้างสอนแผนกบัญชี

ครูจ้างสอนแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ครูจ้างสอนแผนกบัญชี

ครูจ้างสอนแผนกบัญชี

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกคหกรรม

ครูจ้างสอนแผนกคอมฯ

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกบัญชี

ครูจ้างสอนแผนกซ่อมบำรุง

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกคอมฯ

ครูจ้างสอนแผนกไฟฟ้า

ครูจ้างสอนแผนกยานยนต์

หัวหน้างานหลักสูตร

หัวหน้างานปกครอง

หัวหน้าแผนกยานยนต์

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานแผนกบัญชี

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

อาจารย์แผนกบัญชี

หัวหน้างานที่ปรึกษา

 

อาจารย์แผนกบัญชี

อาจารย์แผนกบัญชี

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกคหกรรม

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกบัญชี

อาจารย์แผนกซ่อมบำรุง

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์แผนกยานยนต์                     

 

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

นายคเชนทร์  แสงดาว

นางสาววิลาวัลย์  เมฆสุทัศน์

นายสุระสิทธิ์  แสงคร้าม

นางสาวยุพิณ  นินทนนท์

นางสาวทัศมาลี  ศรีษะเกศ

นางสาวอาภาวี  คีรี

นางสมศักดิ์  แดงวิเศษ

นายสมชาติ  หุ้นส่วน

นายธนศักดิ์  ไชยบัว

กศ.บ.

คศ.บ.

ค.อ.บ.

วท.บ.

บธ.บ.

ค.อ.บ.

อส.บ.

อส.บ.

ค.อ.บ.

ครูจ้างสอนแผนกสามัญ

ครูจ้างสอนแผนกคหกรรม

ครูจ้างสอนแผนกไฟฟ้า

ครูจ้างสอนแผนกคหกรรม

ครูจ้างสอนแผนกคอมพิวเตอร์

ครูจ้างสอนแผนกอิเล็กฯ

ครูจ้างสอนแผนกซ่อมบำรุง

ครูจ้างสอนแผนกยานยนต์

ครูจ้างสอนแผนกไฟฟ้า

อาจารย์แผนกสามัญ

อาจารย์แผนกคหกรรม

อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์แผนกคหกรรม

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

อาจารย์แผนกอิเล็กฯ

อาจารย์แผนกซ่อมบำรุง

อาจารย์แผนกยานยนต์

อาจารย์แผนกไฟฟ้า

 

 

รายละเอียดของเจ้าหน้าที่

ประจำปีงบประมาณ 2552

ที่

ชื่อ-นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงาน

หน้าที่พิเศษ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

นายอำนาจ  พูลแข

นางพัชรภา  แลนดิส

นางนิพาพร  ตาลสุก

นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์

นางอรชร  สำเภา

นางสาวเนาวนิตย์  ใจสงฆ์

นางนัจฐนันท์  ไชยศรี

นางสาวจรูญศรี  กองพรหม

นางสาวจารุณี  สำแดง

นายทรงยศ  บุญยารักษ์

นางกัญขลิกา  ทรัพย์อเนก

นางสาววาสนา  บุญสาลีพิทักษ์

นางสาวกาญจนา  เกษตรสุนทร

นายชวภณ   แต้โนนฝาว

นางสาวนิตยา  วิสุนา

นายนที  นนทะศักดิ์

นางสาววันทนา  ดากุล

นางสาวพัชรา  ล้อมเวช

ม.3

ศษ.ม.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ปวส.

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่

พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกไฟฟ้ากำลัง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่วัดผล

พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณฯ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณฯ

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 

รายละเอียดของคนสวนและแม่บ้าน

ประจำปีงบประมาณ 2552

ที่

ชื่อ-นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงาน

หน้าที่พิเศษ

1

2

3

4

5

6

นางเสาวนีย์  ศรีภักดี

นางบุญยืน  ตันเที่ยง

นายสุรเวศน์  คำหล้า

นายสองเมือง  อุตนะ

นายนิกร  คำหล้า

นายสนธยา  บ่อจัตรพันธ์

ป.4

ป.4

ป.6

ป.6

ม.3

ม.6

แม่บ้าน

แม่บ้าน

คนสวน

คนงาน

คนงาน

คนงาน

แม่บ้าน

แม่บ้าน

คนสวน

คนงาน

คนงาน

คนงาน

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2552

 

ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

 

รวม ทั้งสิ้น

ปวช.

ปวส.

ปี1

ปี2

ปี3

รวม

ปี1

ปี2

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

-สาขางานยานยนต์

88

45

47

180

26

19

45

225

-สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

76

30

22

128

28

7

35

163

-สาขางานไฟฟ้ากำลัง

98

64

50

212

42

40

82

294

-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

47

36

29

112

0

0

0

112

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม

309

175

148

632

96

66

162

794

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

-สาขางานการบัญชี

103

58

59

220

35

35

70

290

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

127

105

82

314

35

20

55

369

รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

230

163

141

534

70

55

125

659

นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์

-

-

-

-

-

41

41

41

รวมทั้งสิ้น

539

338

289

1166

166

162

328

1494

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2552

 

 

ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551

 

รวม ทั้งสิ้น

ปวช.

ปวส.

ปี1

ปี2

ปี3

รวม

ปี1

ปี2

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

-สาขางานยานยนต์

90

55

47

192

26

19

45

237

-สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

78

35

22

135

42

7

49

184

-สาขางานไฟฟ้ากำลัง

102

74

50

226

52

40

92

318

-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

48

36

29

113

0

0

0

113

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม

318

200

148

666

120

660

186

852

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

-สาขางานการบัญชี

107

68

60

235

43

35

78

313

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

132

111

82

325

45

20

65

390

รวมประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

239

179

142

560

88

55

143

703

นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์

0

0

0

0

8

0

8

8

รวมทั้งสิ้น

557

397

290

1226

128

121

337

1563