คำสัตย์ปฏิญาณของลูกเสือ

                คำปฏิญาณคือ  คำมั่นสัญญาของลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลุกเสือ  ได้กล่าวรับรองด้วยเกียรติของตนและด้วยความสมัครใจที่บริสุทธ์ทั้งมีความเชื่อมั่นว่า  สามารถปฏิบัติได้จริง

          คำปฏิญาณของลูกเสือจะไม่มีคำว่า   อย่า  หรือ  ต้อง  คือไม่มีการห้ามหรือบังคับ  คำว่า  ปฏิญาณ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  แปลว่า  การให้คำมั่นโดยสุจริต  ลูกเสือต้องสำนึกว่าได้กล่าวคำปฏิญาณด้วยความสมัครใจ  เมื่อกล่าวคำปฏิญาณแล้วต้องปฏิบัติตามปากพูด  ทุกอย่างดังคำปฏิญาณที่กล่าวว่า

          ด้วยเกียรติของข้าฯ  ข้าฯ  สัญญาว่า

          ข้อ  1  ข้าฯ  จะจงรักภัคดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

          ข้อ  2  ข้าฯ  จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

          ข้อ  3  ข้าฯ  จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

          ความจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามคำปฏิญาณข้อที่  1  ของลูกเสือ  ย่อมแสดงให้เห็นว่าลูกเสือมีหน้าที่ในการที่จะต้องปฏิบัติต่อ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้สมกับที่เป็นลูกเสือ

          ความรักชาติ  คือ  ความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติกำเนิดของตนและมีความรุ้สึกผูกพันหวงแหนในมาตุภูมิของตน  อันก่อให้เกิดความคิดอันเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตน  เพื่อทะนุบำรุงและปกป้องคุ้มครองรักษาชาติของตนให้มีความมั่นคง  ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

          ความรักศาสนา  คือ  ความศรัทธาในศาสนา  ความศรัทธาคือความเชื่อ  ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่  2  ประการ  คือ  ความจริงและเหตุผลความเชื่อในหลักของศาสนา  จะต้องมีการค้นคว้าหาความจริงและเหตุผล  ศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและสภาพจิตใจ  คือ  ความดีและความชั่วในตัน  บุคคลทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักปฏิบัติประจำใจ 

          ความรักพระมหากษัตริย์  คือ  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีกำลังใจและยึดเหนี่ยวทางใจ  เป็นปัจจัยที่สำคัญ

          คำปฏิญาณข้อที่  2  ข้าฯ  จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ  ในทางปฏิบัติของลูกเสือ  คือ  หมั่นฝึกฝนอบรมให้หลุดพ้นจากการเห็นแก่ตัว  ให้กลายเป็นคนใจอารีมีเมตตา

          คำปฏิญาณข้อที่  3  ข้าฯ  จะประพฤติตามกฎของลูกเสือ  เป็นการพัฒนาคุณธรรมและการสร้างวินัยในหมู่ลูกเสือ  กฎของลูกเสือได้กำหนดไว้เป็นกลาง  เพื่อให้ลูกเสือถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป  กฎของลูกเสือจะทำให้ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  การลูกเสือจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ  ซึ่งกฎของลูกเสือมี  10  ข้อคือ

          ข้อ  1.  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

          ข้อ  2.  ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

          ข้อ  3.  ลูกเสือมีหน้าที่ทำตนให้เป็นประโยชน์  และช่วยเหลือผู้อื่น

          ข้อ  4.  ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

          ข้อ  5.  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

          ข้อ  6.  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

          ข้อ  7.  ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดา  มารดา  และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

          ข้อ  8.  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

          ข้อ  9.  ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

          ข้อ  10. ลูกเสือพฤติชองด้วยกาย  วาจา  ใจ 

 

          ข้อ  1  ลูกเสือมีเกียตริเชื่อถือได้

          เกียรติ  หมายถึง  ชื่อเสียง  คำสรรเสริญ

          ลูกเสือประพฤติตนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นที่หน้าเชื่อถือ  และไว้วางใจแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่ออยู่ในเครื่องแบบของลูกเสืออันทรงเกียรติ  ลูกเสือจะไม่กระทำสิ่งที่เสื่อเสียเกียรติของลูกเสือ  จะต้องเป็นผู้กระทำทุกอย่างโดยเปิดเผย  ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม  หรือลับลมคมใน  จะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในภาวะต่างๆ 

          ข้อ  2  ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ 

          ลูกเสือทุกคนย่อมรู้ดีว่า  ชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์  มีวามสำคัญต่อประชาชนเพียงใด  ในฐานะที่ลูกเสือเป็นประชาชนคนหนึ่งจึงเห็นความสำคัญต่อสถาบันทั้ง  3  นี้  บรรพบุรุษได้ทำงานด้วยความเข้มแข็ง  รบด้วยความทรหด  และตายด้วยความหดหู่ใจ  ถ้าจะไม่ได้ทำอะไรให้เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  เพื่อให้สถาบันทั้ง  3 มีความมั่นคงอยู่คู่ประเทศชาติตลอดไป  ในฐานะพลเมืองดี  เราต้องระลึกเสมอว่า  เราเป็นคนหนึ่งในคณะ  หรือเป็นอิฐก้อนหนึ่งในกำแพงจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด  จึงได้ชื่อว่าเป็นลูกเสืออย่างสมบูรณ์

          เช่นเดียวกับผู้มีพระคุณเป็นส่วนตัวแก่ลูกเสือ  ต้องรู้สึกระลึกในพระคุณโดยความเคารพนอบน้อมถือ้วยใจจริงและซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง  ลูกเสือต้องไม่ทำลายเกียรติของตนเองด้วยการเล่นไม่ซื่อ  ควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  อยู่ในระเบียบ  วินัย  ข้อบังคับ  และกฎหมายของบ้านเมืองและหาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณอยู่เสมอ

          นอกจากนั้น  ต้องไม่ทำให้ผู้ที่ไว้ว่างใจเรา  ไม่ว่าชายหรือหญิงต้องผิดหวังในตัวเรา  ซึ่งเป็นลูกเสือที่มีเกียรติที่เชื่อถือได้

          ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

          ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว  พร้อมเสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้  การบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือสามารถกระทำได้ตั้งแต่ในสังคมเล็ก ๆ เช่น  บ้านหรือโรงเรียนไปจนกระทั่งสังคมที่กว้างขวางออกไปอันได้แก่  ชุมชนบ้านเมือง  และประเทศชาติ  ลูกเสือสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมทุกระดับตามแต่ความสามารถและโอกาสของตนเอง

          นอกจากนี้ลูกเสือควรตระหนักเสมอว่า  คนเราทุกคนต้องตายแต่ควรทำใจว่าก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปตามวิถีธรรมชาติควรจะทำความดีและสมควรที่จะลงมือกระทำโดยทันทีเพราะรอวันพรุ้งนี้อาจจะสายเกินไป

          ข้อ  4  ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

          หลักในการสร้างมิตรภาพกับคนทั่วโลก

          ในการสร้างมิตรภาพกับคนทั่วโลก  ไม่ว่าบุคคลนั้นอยู่ใกล้หรือไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ  ลูกเสือจะต้องรู้จักปรับตัวเองให้มีความสำนึกในหลักปฏิบัติดังนี้

          1  ต้องฝึกให้เป็นมีอัธยาศัยไมตรีกับคนทั่งไป  และยิ้มแย้มทักทายผู้อื่นเสมอ

          2  ต้องเป็นผู้มีกิริยา  วาจา  สุภาพ  อ่อนโยน  และเป็นเองกับผู้อื่น

          3  ต้องเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารี  เมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

          4  ต้องแสดงความมีน้ำใจกับผู้อื่น  โดยการถามถึงสารทุกข์สุขดิบ

          5  ต้องรู้จักการเขียนจดหมายแลกความคิดเห็น  ถามข่าวคราวของผู้อื่น

          การสร้างมิตรกับลูกเสือในประเทศ

          ลูกเสือควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อมิตรภาพที่ดี  ต่อเพื่อนลูกเสือโดยมีหลักปฏิบัติดังนี้คือ

          1  มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรต่อกัน

2  ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี  เมื่อลูกเสือต่างโรงเรียนเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน

3  คอยให้ความช่วยเหลือ  ลูกเสือควรให้ความช่วยเหลือเพื่อนลูกเสือที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน

4  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ลูกเสือที่จะต้องให้ความร่วมมือกับเพื่อนลูกเสือ

5  แสดงน้ำใจไมตรีต่อกันลูกเสือจะต้องเป็นบุคคลที่มีน้ำใจ

 

การสร้างมิตรกับเพื่อนลูกเสือต่างประเทศ

ในการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนลูกเสือต่างประเทศ  ทั้งในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก  และขยายกว้างออกไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ  ของโลกที่มีลูกเสือซึ่งดูได้จากรายชื่อสมัชชา  ลูกเสือโลก  ลูกเสือควรดำเนินการโดย

          1  การเขียนจดหมายถึงเพื่อนลูกเสือในต่างประเทศ  โดยอาจขอที่อยู่จากสภาลูกเสือของประเทศต่างๆ

          2  ส่งบัตรอวยพร  หรือสิ่งของไปให้ในโอกาส  หรือเทศกาลสำคัญๆ  เช่น  คริสต์มาส  ปีใหม่  วันเกิด

          ข้อ  5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

          ลุกเสือจะต้องมีกิริยาวาจา  สุภาพอ่อนน้อม  อ่อนโยนมีสัมมาคารวะต่อบุคคลทั่วไป  โดยมีหลักปฏิบัติเป็นข้อๆดังนี้

          1 . การแสดงทางกาย

1.1  รักษาความสุภาพเรียบร้อยเช่น  ไม้ร่วงเกินถูกต้องกายผู้อื่น  ไม่ทำกิริยาเสือกไส  ผลัก  โยน  เอะอะ  ตึงตัง

1.2  ไม่ทำกิริยาอาการที่น่ารังเกียจและน่าอาย  แต่งกายไม่เรียบร้อย  ไม่คาย  เรอ  บ้วน  ขาก  ด้วยเสียงอันดัง  หรือล้วง  แคะ  แกะ  เกาในที่ชุมชน

1.3  แสดงความมีสัมมาคารวะ  จะลุก  นั่ง  ยืนก็ด้วยกิริยาสำรวม  ไม่แย่งชิงเก้าอี้เพื่อตนเอง

1.4  แสดงกิริยาที่น่ารัก  คือทำกิริยาให้เหมาะสมแก่โอกาส  สำรวมและระวังอยู่เสมอ

1.5  รู้จักแสดงกิริยาองอาจ  ผึ่งผาย  มีความสง่างาม  ไม่แสดงความขลาดกลัว

1.6  ไม่แสดงกิริยาอาการเห็นแก่ตัว

          2 . การแสดงทางวาจา

2.1  รู้จักใช้สอยสำนวนส่วนที่มีเหตุผล  นุ่มนวล  อ่อนหวาน

2.2            รู้จักใช้สอยสำนวนให้เหมาะสมแก่ชั้น  วรรณะ  และกาลเทศะ

2.3            ไม่กล่าวร้าย  ติเตียน  ล่วงเกินผู้อื่น

2.4            รู้จักใช้คำพูด  ขอบคุณ  ขอบใจ  ขอโทษตามควรแก่โอกาส

2.5            รู้จักใช้คำยกย่อง  สรรเสริญที่พอเหมาะ

2.6            รู้จักใช้ถ้อยคำสนทนาให้ผู้ฟังสบายใจ

3 . การแสดงเนื่องมาจากใจ

3.1            รู้จักข่มใจไม่บันดาลโทสะให้เสียกิริยามารยาท

3.2            รู้จักเกรงใจผู้อื่น

3.3            รู่จักตัดสินใจว่าอะไรคือความดีงาม  ควรแก่การปฏิบัติ

3.4            รู้จักบังคับตนเอง  เตือนตนเองให้เป็นผู้ประพฤติดี

3.5            รู้จักเคารพผู้อื่นด้วยความนอบน้อม

3.6            รู้จักเคารพบุคคลตามควรแก่ฐานะ  คือผู้เจริญโดยชาติได้แก่บุคคลที่เกิดในตระกูลที่มหาชนยกย่อง  เช่น  ราชสกุล ผู้เจริญโดยวัย  ได้แก่ ผู้ที่อายุมากกว่า ผู้เจริญด้วยคุณความดี ได้แก่ ผู้ทรงคุณธรรม

3.7            รู้จักการยกย่องให้เกียรติผู้อื่น

ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

          ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์  ไม่รังแก  หรือทรมานให้ได้รับความเจ็บปวด

          เมตตา  คือ  ความรัก  ความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุข  มีจิตคิด  เอ็นดู  รักใคร่  ต่อผู้อื่นตลอดจนสัตว์  ไม่คิดร้ายเป็นศัตรูกับใคร  เมื่อมีความโกรธผู้ใดก็จะระงับลงได้โดยง่าย

          กรุณา  คือความสงสาร  ความคิดปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากก็มีจิตสงสารคิดช่วยเหลือ  แม้หากสุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้อย่างน้อยเพียงแสดงความเห็นอกเห็นใจไม่ซ้ำเติมก็นับได้ว่ามีความกรุณา

          เมตตากรุณา  เป็นคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้สัตว์โลกอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  ไม่เบียดเบียนกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือซึ่งจะทำให้มีความรัก  ความสามัคคี  รักใคร่กลมเกลียว  ก่อให้เกิดความสุข  ความเจริญแก่สังคม

          ลูกเสือควรเข้าใจคุณธรรมข้อนี้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ลูกเสือเพราะปัจจุบันสภาพแวดล้อมในชนบท  หรือแม้แต่ในเมืองจะพบเห็นอยู่เนือง ๆ ในการทำร้ายทรมานสัตว์จับสัตว์ฆ่ามาขายเป็นอาหาร  หรือนำมาเลี้ยงโดยกักขังให้สัตว์ได้รับความทรมานรวมทั้งการจับสัตว์มาทำเป็นสินค้า  ลูกเสือสมควรเน้นหนักในคุณธรรมข้อนี้และนอกจากไม่กระทำด้วยตนเองแล้ว  ก็ไม่ควรสนับสนุน  หรือส่งเสริมให้คนอื่นกระทำการทารุณต่อสัตว์

          ข้อ  7  ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดา  มารดา  และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

          บิดา  มารดา  หรือพ่อแม่เป็นเสมือนพระในบ้าน  พ่อ-แม่ ในทางธรรมะท่านถือว่าเป็นพระที่เราควรกราบไหว้  บูชา  สักการะทุกวันทุกเวลา  พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์  ร่มไทร  เป็นเทวดา ผู้ให้ความคุ้มครองรักษาแก่ลูกตลอดเวลานอกจากนั้น  พ่อแม่เป็นเหมือนครูคนแรกผู้ที่คอยประคบ  ประหงม  ป้อนข้าว  ป้อนน้ำ  ชอบให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จนลูกสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองก่อนที่จะเติบโตขึ้นมาถึงวัยที่จะเข้าโรงเรียน  จึงจะไดมีครูในโรงเรียนสั่งสอนอบรมต่อจากพ่อแม่  ดังนั้นลูกเสือทุกคนจึงควรจะเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่  การเคารพพ่อแม่เป็นรากฐานของชีวิตเป็นรากฐานของศีลธรรมเป็นรากฐานของความก้าวหน้า  เป็นรากฐานของความมั่นคงในครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความมั่นคงแล้ว  ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคง 

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งลูกเสือไทยได้ทรงพระราชนิพนธ์ พรหมชาติ  มาตาปิตโร  ความว่า

                             มาตาปิตุไซร้                   พรหมของ   บุตรนา

                   อันสุภาษิตปอง                         เปรียบไว้    

                   ให้ผู้ฉลาดตรอง                        เห็นชอบ      ตามแล

                   ฝังจิตแล้วจักได้                         บ่รู้ลืมคุณฯ

                             มาตาปิตุไซร้                   ควรนับได้ว่าเป็นพรหม

                   ของบุตรสุดนิยม                       ชมพจน์เทียบเปรียบงดงามฯ

                             เมื่อผู้ฉลาดตรอง              ก็จะต้องเห็นชอบตาม

                   ฝังจิตคิดถึงความ                      ที่มีคุณบุญนักหนาฯ

                             พ่อแม่ให้กำเนิด               ตั้งแต่เกิดอบรมมา

                   ให้รู้ทุกสิ่งสา                            -รพัดตั้งจิตรสั่งสอนฯ

                             ชี้ทางธรรมวิถี                 ที่คนดีควรสัญจร

                   ชี้ทางวลีพร                     จึ่งอาจลี้หนีพ้นพาล

                             มารดาและบิดา               มีคุณหาใดเปรียบปาน

                   คุณานันต์ของท่าน           ฝังกมลจนบรรลัย

 

          ได้มีผู้รู้ขยายความไปต่อว่า  คำว่าแม่  ในภาษาไทยนั้นเป็นคำที่น่าฟังไพเราะเสนาะหู  เป็นคำที่เด็กพูดก่อนคำใดๆ  เด็กที่พูดได้จะพูดคำว่าแม่ก่อนคำแรก  สัมผัสที่เด็กที่เด็กได้ก่อนใครคือแม่  เนื้อหนังของแม่  น้ำนมของแม่  ทำให้เด็กใกล้แม่และอยากเข้าใกล้  เพราะเด็กได้สัมผัสเนื้อหนังที่เขารู้ดีว่ามีแต่ความรัก  มีแต่ความเมตตา  เขายิ่งมีความเคารพบูชา  คำว่าแม่จึงเป็นคำที่มีความหมายในทางชื่นอกชื่นใจ