วิชาระบบโทรศัพท์      รหัสวิชา 3105-2009
 

  วิชาระบบโทรศัพท์       รหัสวิชา 3105-2009
  จุดประสงค์รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์   ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท์แบบต่างๆ
     2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตรวจซ่อมเครื่องโทรศัพท์ ระบบชุมสาย   และระบบโทรศัพท์แบบต่าง ๆ
     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบ ปลอดภัย   มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานรายวิชา
     1.วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์
  ชุมสายโทรศัพท์แบบต่าง ๆ
     2. ตรวจซ่อมโทรศัพท์แบบ Pulse,DTMF
     3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบ Manual Operator
     4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ เช่น   PABX,Cross Bar,SPC
     5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ,ระบบISDN
  คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบเกี่ยวกับวงจรและการทำงาน
  ของเครื่องโทรศัพท์แบบต่างๆเช่น Pulse,DTMF ระบบชุมสาย
  โทรศัพท์ เช่น
Manual Operator,อัตโนมัติ(PABX,Cross   Bar,SPC)ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์,ระบบISDN

   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง วิวัฒนาการระบบโทรศัพท
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง เครื่องโทรศัพท์
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง ชุมสายโทรศัพท
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง หลักการของระบบ PCM
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  เรื่อง ระบบสัญญาณ  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  เรื่อง ระบบเลขหมาย
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  เรื่อง เคเบิลโทรศัพท์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘  เรื่อง ทราฟฟิคของระบบโทรศัพท์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙  เรื่อง ระบบจ่ายพลังงาน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐  เรื่อง งานข่ายสายตอนนอก
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑  เรื่อง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒  เรื่อง โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (ISDN)
   
  เอกสารอ้างอิง ::::::ทฤษฎีและเทคนิคระบบโทรศัพท์ , สุรศักดิ์    ศรีมากรณ์, สำนักพิมพ์ ศสว.