Download

jpg
สื่อ วิชาเทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทที่ 5.jpg
สื่อ วิชาเทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทที่ 5
jpg
สื่อ วิชาเทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทที่ 4.jpg
สื่อ วิชาเทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทที่ 4
jpg
สื่อ วิชาเทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทที่ 2.jpg
สื่อ วิชาเทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทที่ 2
pdf
จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563.pdf
จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563
pdf
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่ 365 / 2564.pdf
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 8
pdf
จำนวน นักศึกษา ปวช.ปวส.ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563.pdf
จำนวน นักศึกษา ปวช.ปวส.ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน-63.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน-63
pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-5-.pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-5-งานโลหะแผ่น
pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-6.pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-6-งานบัดกรี
pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-4-.pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-4-งานเชื่อมไฟฟ้า
pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-3-.pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-3-งานแล่นประสาน
pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-2-.pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-2-งานตัดโลหะด้วยแก๊ส
pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-1-.pdf
สื่อ-วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น_หน่วยที่-1-งานเชื่อมแก๊ส
pdf
แนวทางการประเมิณคุณภาพการศึกษา.pdf
แนวทางการประเมิณคุณภาพการศึกษา
pdf
แนวทางการประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561.pdf
แนวทางการประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา
pdf
แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมิณคุณภาพปี 2563.pdf
แบบบันทึกข้อมูล
pdf
บทคัดย่อ ประเมิน ผอ.บุญลือ.pdf
บทคัดย่อ ประเมิน ผอ.บุญลือ
pdf
เผยแพร่ Abstract ผอ.บุญลือ ทองเกตุแก้ว.pdf
เผยแพร่ Abstract ผอ.บุญลือ ทองเกตุแก้ว
^