ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปรัชญา 

ทักษะดี  มีวินัย ร่วมใจสามัคคี  ทำดีเพื่อส่วนรวม
 

เอกลักษณ์


 

"จิตบริการ" หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  พร้อมจัดการศึกษาวิชาชีพและให้บริการอาชีพแก่สังคมและประเทศชาติ
 

อัตลักษณ์ 

"คนดี" หมายถึง ผู้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีทักษะวิชาชีพ


 

วิสัยทัศน์

 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มุ่งผลิตบุคลากรอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
นำความรู้คู่คุณธรรม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาชุมชนสังคม ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ


 

            1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตรงตามวิชาชีพ
            2. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและสังคม
            3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์
            4. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ให้บริการชุมชน และสังคม

 
  
^