sar

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

16 ก.พ. 2567 0 956

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง)

07 มี.ค. 2566 0 1,071

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง) >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1677723790.pdf <<<

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565

08 ก.ย. 2565 0 2,984

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565 >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1662602407.pdf <<

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2564
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2564

28 ก.พ. 2565 0 641

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2564 ดาวน์โหลด >>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1646020369.pdf <<<

1
^