คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง)   

>>> http://www.technicprachin.ac.th/datas/file/1677723790.pdf <<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^